PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Temat: do inspekci pracy
Musisz się wysilić i wysłać fax albo list polecony. Wydrukuj tekst i
ślij faxem z poczty.
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
85-012 Bydgoszcz
Plac Piastowski 4a
tel : (052) 321 40 04
fax : (052) 321 42 40
email : kancelaria@bydgoszcz.oip.pl

Jednorazowe wysłanie może nie pomóc. Warto wysłać mail, fax i list.
Odczekać 3-4 tygodnie i jeżeli nie będzie interwencji to przesłać to
samo do PIP głównego w Warszawie. Wówczas na 100% będzie nakaz z
góry zajęcia się tematem.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,327,94434006,94434006,do_inspekci_pracy.htmlTemat: Tak było...
"Bydgoszcz doniedawna posiadała Izbę Przemysłowo-Handlową, po przeniesieniu
której do Gdyni pozostawiono w Bydgoszczy ekspozyturę. Pod względem gospodarczym
Bydgoszcz całą siecią organizacji jest złączona z Pomorzem. Tu bowiem znajdują
się centrale różnych związków i zrzeszeń gospodarczych. Z wyższych urzędów
państwowych ma Bydgoszcz Dyrekcję Poczt i Telegrafów dla obszary całego Pomorza,
część Dyrekcji Kolejowej, Dyrekcję Polsko-Francuskich Kolei, Centralne Biuro
Rozrachunków dla obszaru całej Polski, Izbę Kontroli Rachunkowej Poczt i
Telegrafów, Pomorski Okręg Inspektorat Straży Granicznej, Państwowy Inspektorat
Pracy. Urzędy kolejowe posiadają wielki gmach dyrekcyjny, również dyrekcja poczt
mieści się we własnym wspaniałym gmach, a Izba Kontroli Rachunkowej w dużym
gmachu dawnej regencji (województwa), gdzie znajduje się również komenda główna
Policji Państwowej i szereg innych urzędów. Nadto posiada Bydgoszcz Inspekcję
Dróg Wodnych, Urząd Ziemski, Urząd Akcyzowy, Pocztowy Urząd Celny dla obszaru
całego Pomorza, Urzędy Skarbowe, Sąd Okręgowy i Okręgową Prokuraturę, Sąd
Grodzki. Władze państwowe reprezentuje w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe i
Grodzkie. Nad samą Bydgoszczą, jako nad miastem wydzielonym, władzę sprawuje
prezydent."

"Bydgoszcz w historycznym rozwoju od początków aż po dzień dzisiejszy", Edward
Pawłowski, 1937Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,49680802,49680802,Tak_bylo_.html


Temat: Czy to normalne?
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad.
Zadzwoń i zapytaj o odpowiedni paragraf regulujących sprawy wolności osobistej i
zapytaj gdzie takie rzeczy należy oficjalnie zgłaszać. Jest to bowiem
niewątpliwe nadużycie. Na zakładanie podsłuchów i podglądów trzeba mieć
zezwolenia sądowe.

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy


Główny Inspektorat Pracy - Warszawa
ul. Krucza 38/42
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, tel. (0-22) 628-58-07
- osobiście w poniedziałek w godzinach 16.00 - 18.00 pok. 547

oraz porady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
tel. (0-22) 420-37-09 w godz. od 9.00 - 14.00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

osobiście:
Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz
parter, pokoje 7 i 8

telefonicznie:
(0-52)-321-42-41

Albo zgłoś tę ciekawostkę do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na której
stronie jest taki anons:

W ramach programu, oprócz konsultacji telefonicznych i odpowiedzi na listy, będą
również prowadzone dyżury prawnika. O terminie i miejscu prowadzenia dyżurów
powiadomimy wkrótce. Osobą odpowiedzialną za implementację programu jest
Krzysztof Wilamowski (K.Wilamowski@hfhrpol.waw.pl).

Powodzenia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,65111025,65111025,Czy_to_normalne_.html


Temat: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ
10. Największa wykwalifikowana kadra pracowników

W Bydgoszczy znajduje się największa w regionie grupa ludzi zawodowo czynnych.
Wynosi ona 108 tyś. osób, a z powiatem 122 tyś. osób, co 1,8x przewyższa
następny w kolejce Toruń.
Ok. 14 % ludności ma wyższe wykształcenie, a uczelnie bydgoskie, zwłaszcza ATR
dostarczają wykwalifikowanej kadry technicznej branż: mechanicznej, chemicznej,
budowlanej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, ochrony środowiska i innych.
Uczelnia medyczna dostarcza wykwalifikowane kadry medyczne, uczelnia
humanistyczno-pedagogiczna kadry dla oświaty, administracji. Uczelnie
niepubliczne kształcą informatyków, kadry dla administracji, turystyki,
hotelarstwa, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, dziennikarzy. Liczne
szkoły średnie kształcą średni personel, potrzebny w każdej firmie.

11. Obecność urzędów i regionalnych oddziałów instytucji państwowych

W Bydgoszczy znajduje się Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki i liczne
instytucje podległe wojewodzie, jak również niektóre podległe marszałkowi
województwa.
Podobnie jak rozwój otoczenia biznesu, tak obecność instytucji i urzędów
ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej z powodu konieczności częstych
kontaktów z urzędami.
Do szczególnie istotnych urzędów dla prowadzenia działalności zlokalizowanych w
Bydgoszczy należą:
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w
Bydgoszczy
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
- Inspekcja Weterynaryjna Zakład Higieny Weterynaryjnej
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
- Zarząd Dróg Wojewódzkich
- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
- Powiatowy Urząd Pracy
- Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy
- Urząd Celny (2 oddziały)
- Regionalna Izba Obrachunkowa
- Izba Skarbowa
- Urząd Kontroli Skarbowej
- Urząd Skarbowy (3 placówki)
- Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy (do obsługi największych podmiotów z całego
województwa)
- ZUS (Oddział i Inspektorat)
- KRUS Oddział Regionalny
- Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy
- Sądy: Okręgowy, Rejonowy, Stały Polubowny Sąd Konsumencki
- Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
- Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy
- Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura
- Obwodowy i Okręgowy Urząd Miar
- Obwodowy Urząd Probierczy
- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inspektorat
- Urząd Dozoru Technicznego Oddział Regionalny
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
- Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
- Urząd Statystyczny – oddział regionalny
- Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Regionalne Centrum Innowacyjności przy ATR

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,21434140,21434140,Poznajemy_nasza_BYDGOSZCZ.html


Temat: Aktywność bydgoskich posłów
Zapytanie posła P. Olszewskiego w sprawie Apelacji

Zapytanie nr 135
do ministra sprawiedliwości
w sprawie potrzeby utworzenia Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej w
Bydgoszczy
Od dłuższego czasu mieszkańcy Bydgoszczy, środowiska prawnicze i
gospodarcze, czynią intensywne starania o powołanie w naszym mieście Sądu
Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej. Podjęte zostały działania mające na
celu zapewnienie przyszłym instytucjom właściwych warunków pracy i dogodnego
usytuowania.
Z analiz statystycznych jednoznacznie wynika, że liczba spraw wpływających
do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z obszaru właściwości sądów Okręgowych w
Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku wynosi prawie 33% ogółu spraw. Natomiast 60%
z nich to sprawy wpływające z okręgu bydgoskiego. W przypadku Prokuratury
Apelacyjnej to ponad 34% spraw z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzi z
Bydgoszczy. Te dane są dowodem na to, jak potrzebne jest powołanie Sądu i
Prokuratury Apelacyjnej w naszym regionie.
Wartym zaznaczenia jest, że Bydgoszcz to sprawdzony i pełnowartościowy grunt
dla działania strategicznych instytucji o zasięgu regionalnym, takich jak:
Urząd Wojewódzki, Izba Skarbowa, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja
Handlowa, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewódzki Sąd
Administracyjny, Sąd Okręgowy oraz Sąd Rejonowy.
Bydgoszcz jest także siedzibą Pomorskiego Okręgu Wojskowego, będącego
największym w Polsce. To istotny argument, zważywszy na plany nowego Rządu RP,
zgodnie z którymi sądownictwo wojskowe w czasie pokoju ma zostać przekazane do
struktur Ministerstwa Sprawiedliwości.
Za utworzeniem w Bydgoszczy Sądu i Prokuratury Apelacyjnej przemawia
możliwość znacznego ograniczenia kosztów, które obciążają mieszkańców naszego
Regionu. Odległe położenie gdańskich jednostek apelacyjnych wielokrotnie
uniemożliwiało mieszkańcom naszego regionu uczestniczenie w postępowaniach
sądowych. Te przesłanki nie mogą pozostać niezauważone.
Na umiejscowienie Sądu Apelacyjnego władze miasta zaproponowały obiekt przy
placu Kościeleckich 8, a na przyszłą siedzibę Prokuratury Apelacyjnej budynek
przy ulicy Stromej. Przedstawione lokalizacje znajdują się w centrum miasta, a
propozycja dla Sądu Apelacyjnego uzyskała już wstępną akceptację specjalistów z
Ministerstwa Sprawiedliwości.
W celu zabezpieczenia środków na adaptację budynku przy placu Kościeleckich
wydzielona została kwota na pokrycie całości ewentualnych kosztów remontu i
modernizacji obiektów.
Wierzę, że powyższe fakty silnie przemawiają za propozycją ulokowania w
naszym mieście Sądu i Prokuratury Apelacyjnej. Myślę również, iż dobrze wpisują
się w strategię ˝efektywnej i przyjaznej dla obywateli administracji˝ Premiera
Kazimierza Marcinkiewicza, do której nawiązał on w swoim expose. Liczę, że
podejmie Pan tę decyzję, która jest z niecierpliwością oczekiwana przez lokalną
społeczność.
W związku z powyższym chciałbym zapytać: Jakie jest Pańskie stanowisko
odnośnie powołania siedziby delegatury Sądu i Prokuratury Apelacyjnej w
Bydgoszczy?
Z poważaniem
Poseł Paweł Olszewski
Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2005 r.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,35759699,35759699,Aktywnosc_bydgoskich_poslow.html


Temat: " LUDZIE BEZDOMNI "
i ja pisalem o takich przypadkach na Forum
dzisiaj pisze rowniez "pomorska" o tym - o czym i ja wczesniej pisalem tutaj na
Forum ;

"PRACA. Nieuczciwy staż
Bez grosza

Co najmniej połowa osób, które podejmują pracę w tzw. okresie próbnym, nie
dostaje za nią żadnej zapłaty. Nieuczciwi pracodawcy są zadowoleni, bo to
sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Bezradni "stażyści", najczęściej nie znają
swoich praw.

Magdalena S. w sklepie na Szwederowie pracowała jeden dzień. Właściciel
drogerii kazał jej umyć regały, podłogi i poukładać towar. Po zakończeniu pracy
stwierdził, że z kasy zginęło mu 7 złotych. - Nie miałam dostępu do pieniędzy,
bo pierwszy raz miałam do czynienia z kasą fiskalną. Nawet nie wiem jak się
takim sprzętem obsługiwać. Tak się zdenerwowałam, że więcej tam nie poszłam -
opowiada pani Magda.
Mamienie
Fiaskiem skończyła się próba podjęcia pracy przez jedną z mieszkanek
Osowej Góry. - Przyjęto mnie do piekarni w markecie. Przez tydzień od 5 rano
wypiekałam bułki, ciastka i drożdżówki, a także obsługiwałam klientów. Nie
dostałam za to złamanego grosza. Na kurs minimum sanitarnego i badania
lekarskie wydałam blisko 300 złotych - mówi młoda kobieta.
W nieuczciwy sposób zostało potraktowanych również kilkadziesiąt
dziewczyn, które rywalizowały o posadę kelnerki w jednej z restauracji przy ul.
Gdańskiej. Przyjmująca je na "staż" kierowniczka lokalu podobno już podczas
pierwszego ze spotkań wybrała jedną z nich, z którą później podpisała umowę.
Mimo to reszta, przez miesiąc mamiona możliwością zatrudnienia, skwapliwie
obsługiwała gości, myła naczynia, sprzątała toalety i podlewała kwiatki.
Zapomnijcie o skrupułach
- Pracy szuka się wszelkimi możliwymi sposobami. Odwiedzamy pracodawców i
urzędy, czytamy ogłoszenia, pytamy rodzinę i znajomych. Takie są teraz czasy. Z
praktyki jednak wiem, że nawet jeśli posada jest interesująca, a pracodawca
początkowo miły, to później wszystko może okazać się jednym wielkim oszustwem.
Nie ma tego problemu, gdy w zatrudnieniu uczestniczy urząd pracy. Nie dzieje
się to ostatnio zbyt często, ale jeśli już wydamy na to przysłowiową złotówkę,
to wizytujemy zakłady pracy i dbamy, żeby wszystko odbywało się legalnie - mówi
Barbara Grabowska, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
Szefowa PUP radzi, żeby wszelkie przypadki nieuczciwego zachowania
pracodawców zgłaszać do inspekcji pracy i sądu. - Nie można mieć skrupułów, bo
przecież ten, kto próbuje nas przechytrzyć ich nie ma. Zastanawia mnie tylko
fakt, że zdecydowana większość osób, które są wykorzystywane po prostu macha na
to ręką - dodaje Grabowska.
Beata Gołębiewska, zastępca dyrektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Bydgoszczy, twierdzi, że do OIP zgłasza się ze skargami tego typu niewiele
osób: - To są incydentalne przypadki. Trudno je też rozpatrywać. Nie można
przecież wmówić np. właścicielowi sklepu, że ktoś u niego pracował, skoro nie
podpisał on z taką osobą umowy. Szuka się wtedy świadków. Często są to nawet
klienci.


Maciej Myga

6 Stycznia 2003 "


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,1613290,1613290,_LUDZIE_BEZDOMNI_.html